3. december 2003 - LONE EIBYE MIKKELSEN, REKTOR 2003-2014

Viborg Gymnasium 50 år – historien i min tid som rektor fra 2003 til 2014

Jeg kom til Viborg Gymnasium d. 1.december 2003 og mødte – efter en flot velkomst – et lærerkollegie med masser af drivkraft og en dejlig elevgruppe bestående af både STX- og HF-elever, der kom dels fra Viborg by dels, for manges vedkommende, fra oplandet omkring byen. Skolen hørte på det tidspunkt under Viborg Amt, og bygningerne var noget slidte efter næsten fyrre års brug af mange tusind elever, og man havde desværre oplevet et fald i elevtilstrømningen over nogle år.

Den store reform i 2005

En af de første opgaver i min tid på skolen var i samarbejde med lærerkollegiet at gennemføre den store gymnasiereform i 2005 på både STX og HF. Begge uddannelser gennemgik store forandringer, og det krævede et kæmpe forberedelsesarbejde og mange ressourcer at blive klar. Heldigvis havde skolen deltaget i en lang række forsøg, hvor resultaterne netop blev en del af den endelig reform, herunder blandt andet omkring kultur-og samfundsfaggruppen og almen studieforberedelse. Men der var stadig et stort arbejde med at få arbejdet sig ind i bekendtgørelserne for alle fag, lave studieretninger på STX, fagpakker på HF osv. Der blev lagt rigtig mange gode kræfter i arbejdet i lærerkollegiet, hvor der var nedsat et hav af grupper, der forberedte de forskellige nye fag. Der var selvfølgelig også en naturlig skepsis i forhold til reformen, der vendte op og ned på mange ting, men der var en stor vilje til at komme i gang og få det bedste ud af det. En af de store ting i reformen var faget almen studieforberedelse, som i den grad delte vandene i den danske gymnasieskole. Her blev der lavet et godt arbejde på skolen med en fin progressionsplan for de forskellige faglige samarbejder over de tre år.

Etableringen af fagpakkerne på HF blev starten på mange samarbejder ud af huset med Sygeplejeskolen, Forsvaret osv. Det var spændende at være med til at starte disse samarbejder op sammen med lærerne og at opleve elevernes engagement.

Skolens ejerform

Midt under arbejdet med at implementere den nye reform skulle amterne nedlægges, og gymnasierne overgå til at være selvejende institutioner. Det betød etablering af en interimbestyrelse i 2006, der skulle forberede overgangen til selvejet, og i 2007 blev skolen en selvejende institution under staten, mens de nye regioner tog sig af elevfordelingen. Det betød, at alle de opgaver, som amtet tidligere havde løst omkring regnskab, budgetlægning, økonomistyring, bygningsdrift, HR, revision osv., nu overgik til skolen selv. Heldigvis fik vi kompetente medarbejdere med fra amtet og indgik i et godt samarbejde med Bjerringbro Gymnasium og Viborg Katedralskole om at hjælpe hinanden med at implementere alle de nye ting. Jeg satte stor pris på samarbejdet og sparringen med bestyrelsen herunder med formand Finn Christiansen og næstformand Harald Mikkelsen. Jeg satte også stor pris på de frihedsgrader som ejerskiftet gav os til selv at prioritere og langtidsplanlægge på skolen blandt andet hvad angår bygningerne. Selvejet kaldte også på et navneskifte, nu hvor amterne var nedlagt, og i 2007 blev Viborg Amtsgymnasium og HF til Viborg Gymnasium og Hf.

Skolens bygninger

Inden Viborg Amt blev nedlagt var vi så heldige at få bevilliget en ny naturvidenskabelig fløj, som virkelig gav et meget tiltrængt bygningsmæssigt løft. De naturvidenskabelige fag var med på, at der ikke skulle være deciderede faglokaler i fløjen, men at der skulle være stor fleksibilitet i lokalebrugen centreret omkring et naturvidenskabeligt torv, hvor alle kunne lave forsøg. Det var virkelig forudseende, og gav tilbygningen stor anvendelighed.  Det var arkitektfirmaet Friis & Moltke, der i 2006 fik den nye fløj forbundet med den oprindelige skole og også skabte et fint bibliotek, en ny bogekspedition, mødelokaler og studievejlederkontorer i den tidligere naturvidenskabelige fløj.

Efter overgangen til selvejet betød det voksende elevtal, at der var behov for mere plads, og efter en spændende forberedelsesfase så sprogfløjen dagens lys i 2012. Også her var Friis & Moltke med og tegnede ud fra byggegruppens ønsker en lys og flot fløj med store, lyse klasselokaler, et auditorium og et fint elevopholdsområde. Det var en helt ny opgave for ledelsen at styre den slags projekter igennem, men alt gik heldigvis – med lidt forsinkelser undervejs selvfølgelig – som planlagt og uden budgetoverskridelser.

Den næste bygningsmæssige opgave var en fornyelse af musik- og billedkunstfløjen, som i den grad trængte til og fortjente en opdatering samt en opfriskning med maling og nye møbler i alle de eksisterende lokaler og fællesområdet.

Formålet med det sidste store byggeri på skolen, som igen blev tegnet af Friis & Moltke var at skabe flere klasselokaler, da vi til stadighed havde pavilloner opsat udenfor, men også at skabe arbejdspladser på skolen til alle lærere og samtidig nye ledelses- og administrationslokaler. Byggeriet blev færdigt i sommeren 2014 – lige inden jeg forlod skolen.

Alle disse om- og tilbygninger krævede stor tålmodighed blandt elever og ansatte, men også en dygtig pedel, der sammen med sin stab virkelig knoklede for at få det hele til at glide midt i alle disse forandringer.

Nye uddannelser

På møder i uddannelsesrådet i Viborg havde jeg ofte talt med Morten Thorning, der var leder af The Animation Workshop, om at lave en uddannelse, der appellerede til de mange unge, der gerne vil arbejde kreativt i deres gymnasietid, og som samtidig kunne være en træning til eventuelt senere at søge ind på en bacheloruddannelse på TAW. Vi kontaktede Undervisningsministeriet, som var lydhøre overfor ideerne og vi fik, efter et stort benarbejde, faktisk lov til at lave en helt unik uddannelse, hvor den 2-årige HF-uddannelse strækkes ud over 3 år med fagene mediefag B og billedkunst B som profilfag stærkt støttet af alle de øvrige HF-fag. Det lykkedes at få uddannelsen godkendt og dermed få SU til eleverne i alle tre år og i 2009 trådte de første elever ind på skolen. Inden da var gået et stort arbejde hos lærerne med at udvikle uddannelsen. Uddannelsen blev hurtigt en stor succes med ansøgere fra hele landet og et godt og tæt samarbejde mellem de to uddannelsesinstitutioner i byen.

I 2012 så en ny uddannelse, EUX, dagens lys og et fint samarbejde med Asmildkloster Landbrugsskole startede. EUX-uddannelsen var helt ny og ukendt, men i et samarbejde mellem ledelserne på de to skoler var vi med til at skrive den nye bekendtgørelse for EUX-landbrugsuddannelsen. Der var mange parter, der skulle involveres, herunder det faglige udvalg, da bekendtgørelsen ikke bare skulle gælde for Viborg men for hele landet. Herefter tog lærerne over og et frugtbart samarbejde, som fra starten appellerede til mange EUX-landbrugselever tog fart. Der viste sig at være rigtig mange mulige samarbejdsflader i undervisningen på de to skoler. Ideen var, at de unge fik det bedste fra begge skoler, og tilstrømningen til uddannelsen har vist, at det var rigtigt at dele uddannelsen op, så det landbrugsfaglige foregik på Asmildkloster Landbrugsskole mens undervisningen i de gymnasiale fag fandt sted på VG.

En stor udvidelse af elevtallet og mange nye ansættelser

Som nævnt var skolens elevtal i 2003 faldet noget, men i et samarbejde, hvor alle på skolen medvirkede, blev den vigende søgning heldigvis vendt til fremgang på både STX og HF ligesom de nye uddannelser også betød flere elever på skolen og i alt skete der en fordobling af elevtallet på 10 år. Dette i kombination med, at en del lærere gik på pension, betød ansættelse af mange nye lærere. Jeg mener, at jeg sammen med ansættelsesudvalget havde været med til at ansætte ca. 80 af lærerne i kollegiet samt hele ledelsen og administrationen, da jeg forlod skolen.  Det var rigtigt spændende at få så mange nye ansatte på skolen, men selvfølgelig også et stort arbejde for kollegerne at integrere alle de nye – et år var der ca. 25 nye ansigter at byde velkommen til efter sommerferien!

Samarbejde med elever, lærere, administration og ledelse

Det er et stort privilegium at være rektor, og det centrale ved jobbet og det bedste ved jobbet er eleverne. Det er primært for deres skyld, at uddannelserne reformeres, at der laves nye samarbejder og nye uddannelser. Jeg oplevede masser af gode morgensamlinger, flotte dimissioner, koncerter og var glad for at gallafesten blev flyttet ind på skolen, men det bedste var den daglige gang rundt omkring på skolen og samtalerne med eleverne.

Det var også en stor fornøjelse af arbejde sammen med lærerkollegiet og at få både medspil og modspil gennem de 11 år, hvor mange nye overenskomster så dagens lys, men jeg oplevede også her, at der altid var en vilje og en vej til at få tingene til at fungere. Det allerbedste var at opleve hele personalets vilje til sammen at skabe en god skole for eleverne og til altid at kære sig om den enkelte elev.

Da jeg startede på skolen i 2003 var traditionen, at inspektorerne var valgt at lærerkollegiet. Det var dog min opfattelse og også dele af lærerkollegiets, tror jeg, at tiden var kommet til en ændring, og inspektorerne blev til uddannelsesledere, der var ansat af rektor i samarbejde med et ansættelsesudvalg. Jeg har sat stor pris på alle i ledelsesteamet gennem årene – ingen nævnt ingen glemt. Der var altid et overordentligt konstruktivt samarbejde i en rigtig god stemning i ledelsesgruppen, og det samme gjorde sig gældende i forhold til det teknisk-administrative personale.

Det var en vanskelig beslutning at forlade Viborg Gymnasium, hvor jeg havde været meget glad for at være, til fordel for en rektorstilling på Aarhus Katedralskole, og det glæder mig altid at følge med i skolens udvikling.

Et stort tillykke med 50-års jubilæet.

Lone Eibye Mikkelsen